Login

Login Close
---

Columbus Concepts

---
Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)
A+ R A-

Leveringsvoorwaarden Columbus Concepts

E-mailadres Afdrukken PDF

1. Algemeen.

1) Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en elke overeenkomst inzake het verrichten van leveringen door Columbus Concepts.
2) Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
3) Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tot stand door de acceptatie van een bestelling door Columbus Concepts of een van haar medewerkers. Columbus Concepts heeft het recht de door haar medewerkers opgenomen bestellingen binnen 7 dagen na de bestelling af te wijzen.

2. Prijzen en tarieven.

1) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn in de prijzen transportkosten alsmede kosten voor documenten, opening van accreditieven en dergelijke niet inbegrepen.
2) Indien door de invoering of wijziging van nationale, supra-nationale of buitenlandse overheidsmaatregelen de kostprijs of vrachtbrieven voor Columbus Concepts wordt verhoogd of invloed wordt uitgeoefend op de leveringsvoorwaarden van de produkten waarvoor met Columbus Concepts een overeenkomst, is Columbus Concepts gerechtigd passende wijzigingen in de prijzen en/of leveringsvoorwaarden aan te brengen.
3) Het is zonder toestemming van Columbus Concepts aan de koper niet toegestaan om de geleverde produkten onder de door Columbus Concepts aangegeven/gehanteerde prijs te verkopen en/of de goederen buiten Nederland uit te voeren, behoudens geringe hoeveelheden bestemd voor consumptie. Koper verbindt zich deze verplichtingen aan een volgende koper op te leggen.

3. Transport.

1) Leveringen geschieden ‘af fabriek/pakhuis’, tenzij anders overeengekomen.
2) Bij levering ‘franco huis’ worden de goederen door Columbus Concepts tegen transportrisico verzekerd, met uitzondering van het molestrisico. Bij deze levering bepaalt Columbus Concepts de wijze van vervoer en heeft zij de keuze van het vervoermiddel.
3) Bij levering ‘af fabriek/pakhuis’ worden de goederen niet door Columbus Concepts verzekerd.

4. Risico.

1) De produkten worden bij levering ‘af fabriek/pakhuis’, onverminderd het bepaald in artikel 14, als afgeleverd beschouwd zodra deze de fabriek of het pakhuis hebben verlaten. Vanaf dat moment zijn de produkten voor koper’s risico. De koper en de personen, die hij voor de lading en het transport van de produkten gebruikt zijn verplicht alle aanwijzingen door of namens Columbus Concepts gegeven op te volgen. Zij bevinden zich op eigen risico op het terrein van Columbus Concepts. Columbus Concepts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of materiële schade.
2) Indien er wordt geleverd ‘franco huis’ worden de produkten onverminderd het bepaalde bij artikel 14 als afgeleverd beschouwd, zodra deze op door de koper aangegeven plaats van bestemming, welke is aangegeven is op de begeleidende vervoersdocumenten, is aangekomen en gelost.
3) Koper is verplicht voor zijn rekening te zorgen voor een spoedige lossing van het op de plaats van bestemming aangekomen vervoermiddel en dient daartoe de nodige aanwijzingen te geven. Degenen die namens Columbus Concepts het produkt aflevert is bij het volgen van de gegeven aanwijzingen, evenals Columbus Concepts zelf, nimmer aansprakelijk voor de daarvoor ontstane schade.

5. Levering.

1) Alle levertijden gelden slechts bij benadering.
2) Overschrijving van de levertijden, door welke oorzaak ook, geeft de koper geen recht op niet-nakoming van enige jegens Columbus Concepts aangegane verplichting of op enige schadevergoeding.

6. Verzuim door koper.

Indien koper de produkten niet binnen de overeengekomen tijd afneemt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Columbus Concepts het recht zonder ingebrekestelling 5 % van de factuurwaarde in rekening te brengen voor elke dag waarmee de overeengekomen tijd is: Columbus Concepts is in dit geval tevens gerechtigd de overeenkomst en andere nog lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren door de enkele schriftelijke kennisgeving daarvan aan koper, zulks onverminderd de aan Columbus Concepts verder toekomende rechten, zoals het recht op volledige schadevergoeding.

7. Overmacht.

1) Overmacht in de ruimste zin van het woord ontheft Columbus Concepts van haar plicht binnen een bepaalde termijn of op een bepaalde datum te leveren en geeft haar het recht zo nodig een franco huis levering om te zetten in een levering af fabriek of een betreffende koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving daarvan aan de koper.
2) Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan de schuld van Columbus Concepts te wijten omstandigheid of gebeurtenis, waardoor nakoming van een verplichting van Columbus Concepts redelijkerwijs niet kan worden gevergd, onder overmacht wordt onder meer verstaan bedrijfsstoornis, opeenhoping van orders, gemis aan voldoende voorraad en over het algemeen omstandigheden, die storend werken op de regelmatige produktie bij Columbus Concepts en op de aflevering aan de koper.

8. Reclames

1) Reclames met betrekking tot de afgeleverde hoeveelheid produkt en andere bij de levering zichtbare gebreken dienen terstond op de begeleidende documenten te worden vermeld.
2) Reclames met betrekking tot niet bij de levering zichtbare gebreken dienen schriftelijk, duidelijk omschreven, te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst der goederen.
3) Door ondertekening der documenten zonder nadere vermelding respectievelijk door indiening na een termijn van 8 dagen vervallen alle reclames ter zake.
4) Reclames vervallen eveneens indien de afgeleverde produkten na aflevering van aard en/of samenstelling wordt gewijzigd, geheel of gedeeltelijk beschadigd of onverpakt. Verkoopster kan in haar oordeel in uitzonderlijke gevallen afwijken van het in dit artikel bepaalde.

9. Aansprakelijkheid Columbus Concepts

1) Uitsluitend in geval van wanprestatie van Columbus Concepts is zij tegenover koper aansprakelijk voor schade aan lichamelijke zaken, welke het onmiddellijk en dadelijk gevolg is van die wanprestatie, alsmede de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
2) Columbus Concepts is niet aansprakelijk voor schade indien, hetzij de produkten door de koper of zijn afnemers uit de verpakkingen welke al dan niet zijn bestemd voor het consumentverkeer, worden verwijderd, hetzij deze verpakkingen door de koper of zijn afnemers worden gewijzigd of geopend, met als doel de produkten rechtstreeks in het consumentverkeer te brengen.
3) Columbus Concepts is evenmin aansprakelijk voor schade tengevolge van aanspraken van derden jegens koper op grond van artikel 1407a-i BW, indien het gebrek in het door Columbus Concepts geleverde produkt haar of een derde waarvoor zij aansprakelijk is niet in redelijkerheid kan worden verweten, in het bijzonder indien het gebrek niet bestond op het moment dat het produkt door Columbus Concepts in het verkeer is gebracht of indien het gebrek is te wijten aan het niet naleven van de aan de koper verstrekte instructies.

10. Retourzendingen.

1) Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Columbus Concepts daarmede uitdrukkelijk voorafgaand heeft ingestemd of indien deze retourzendingen door op in opdracht van Columbus Concepts plaatsvinden.
2) Tenzij anders overeengekomen geschieden retourzendingen voor rekening en risico van de koper.

11. Emballage.

1) Columbus Concepts kan over de emballage statiegeld aan de koper in rekening brengen. Emballage wordt alleen tegen de berekende prijs teruggenomen bij onbeschadigde franco-terugzending.
2) Emballage wordt aan de koper in bruikleen gegeven. De emballage blijft onder alle omstandigheden eigendom van Columbus Concepts.
3) De verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper.
4) Verrekening van berekende en geretourneerde emballage is slechts toegestaan na ontvangst van een door Columbus Concepts toegezonden credit-nota.

12. Betaling.

1) Tenzij anders overeengekomen is koper verplicht de koopprijs te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Columbus Concepts.
2) Columbus Concepts heeft het recht indien daartoe naar haar mening aanleiding bestaat, contante betaling of vooruitbetaling te verlangen, alsook om verdere levering op te schorten, zolang vorige leveringen niet zijn betaald. Koper is ten alle tijde verplicht op eerste verzoek van Columbus Concepts de door deze noodzakelijk geachte zekerheid te stellen voor de betaling van zijn schulden aan Columbus Concepts.
3) De betaling heeft plaats gevonden zodra Columbus Concepts de beschikking over het geld heeft verkregen.
4) Indien de betaling niet binnen 14 dagen of binnen de anders overeengekomen termijn na factuurdatum in het bezit van Columbus Concepts is, kan door laatstgenoemde ook zonder ingebrekestelling rente in rekening worden gebracht op basis van de wettelijke rente, met dien verstande, dat ten alle tijde een rente van minimaal 7 % over het uitstaande bedrag is verschuldigd. Deze rente berekening zal ingaan op de vijftiende dag na factuurdatum.
5) Bij leveringen in gedeelten of termijnen gelden de betalingsvoorwaarden voor elke gedeeltelijke aflevering of termijnlevering.

13. In gebreke blijven koper.

1) Onverminderd haar recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen is Columbus Concepts gerechtigd om de overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen en bij gedeeltelijke ontbinding de levering aan de koper op te schorten, indien koper in enig opzicht nalatig mocht zij in de nakoming van zijn verplichtingen, koper zijn bedrijf staakt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt of zich andere hiermede vergelijkbare omstandigheden voordoen.

14. Eigendomsvoorbehoud.

1) De door Columbus Concepts aan koper geleverde hoeveelheid produkt blijft ten alle tijde het eigendom van Columbus Concepts, zolang de daarop betrekking hebbende facturen met rente en kosten niet geheel zijn voldaan.
2) Koper is tot dat tijdstip slechts gerechtigd die goederen te vervreemden of te verwerken, indien de handeling behoort tot de normale en regelmatige uitoefening van zijn bedrijf.
3) Alle in bezit van de koper zijnde van Columbus Concepts afkomstige produkten en emballage worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voorzover althans de in de bezit van koper zijnde hoeveelheid produkt soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaat.
4)

15. Geschillen en invordering.

1) Onverminderd het recht van Columbus Concepts om voor bevoegde rechter te Rotterdam te kiezen zullen eventuele geschillen, welke tussen koper en Columbus Concepts mochten ontstaan, worden beslecht door middel van arbitrage, overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
2) Kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, advieskosten daaronder begrepen, komen steeds ten laste van koper.

16. Toepasselijk recht.

1) Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.